Biberfest2019
 Speck uf em Brättli und en feine Moscht,
au e Bölledünne isch e gueti Choscht.
Am Biberfäscht chasch dich bim Enterenne versueche,
und bim Metzgerbängele i de Wise umerueche.
                                                                                                                                                                                                                                                            dg    Sommerprogramm               Aktuell               Biberfest                Aktuell   Aktivitäten   Faustball   Vorstand   Mostfest   Metzgerbengel   Gästebuch   Links    HOME
This page was last updated 20190715 by  Webmaster   © 2002 - 2019  MR Ramsen, All Rights Reserved